Lehrgang Bereich Beginn Plätze Freie Plätze
Testlehrgang TIR Land 3/1
TIR Land 3/2
TIR Land 3/3
TIR Land 3/4
01.03.2023 10 Plätze 8 Frei 2 Zugeteilt
Einsatztaktik TIR Land 3/2
20.03.2023 20 Plätze 20 Frei 5 Zugeteilt